آموزش

-دکترای دندانپزشکی -دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 1367
-تخصص جراحی دهان، فک وصورت -دانشگاه علوم پزشکی تهران-بیمارستان شریعتی 1373

فلوشیپ جراحی های ترمیمی(زیبایی ) صورت 1392
-دوره سلامت دهان OPH هلسینکی فنلاند 1996
-فلوشیپ تروماتولوژی دهان ، فک و صورت 2003
بورد تخصصی
-رتبه اول بورد تخصصی 1373

رتبه دانشگاهی
-استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران