تالیفات کتاب

-فصل جنیوپلاستی-از کتاب رینوپلاستی

-خلاصه ترومای فونسکا

-trigeminocardiac reflex