تحقیقات و انتشارات

- بررسی SCCدهان در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی1992
- بررسی آگاهی نگرش و عملکرد دندانپزشکان شهر تهران در ارتباط عفونتهای دندانی1999
- آنالیز تغییرات نسج نرم متعاقب جراحی های ارتوگناتیک2000
- بررسی اثر تزریق دگزامتازون در کاهش عوارض بعد از عمل مولر سوم پایین2000
- مقایسه اثر BMG و پیوند استخوان خودی در ترمیم دیفکت استخوانی ماگزیلای خرگوش2000
- بررسی مقایسه ای اثر آنتی بیوتیک و دهان شویه کلر هگزیدین در کاهش عوارض بعد عمل جراحی مولر سوم پایین2003
- بررسی تغییرات پالس اکسیمتری متعاقب تزریق ماده بی حسی حاوی ماده رگ فشار و بدون آن2003
- بررسی تغییرات اکلوژن دندانی متعاقب درمان بسته با آرچ بار در شکستگی مندیبل در بیمارستان شریعتی2004
- بررسی مقایسه اثر BMG و پیوند استخوان خودی در دیفکت استخوانی ماگزیلای گربه 2005
- بررسی وضعیت تجهیزات اورژانس در مطبهای دندانپزشکی شهر کرج2004
-بررسی مقایسه ای بازسازی شکستگی خالص کف کاسه چشم با استفاده از غضروف لاله گوش وسپتوم بینی 2005
- تغییرات زاویه گونیال بعد از جراحی ساجیتال اسپلیت فک پایین2005
- بررسی میزان شیوع بیماریهای سیستمیک در عفونتهای حاد دندانی بیمارستان شریعتی
- کاربرد تکنیک استئوتومی لفورت 1 در رزکسیون تومورهای کف جمجمه2003